Warsztat unijny, zaproszenie

W związku z finalizacją programu nr APL/62 4 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Trustu Spójności
Harmonogram debata w czasie panelu przewiduje poniższe zespoły robocze:
 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ekspertyza \"Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych\"
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Szkolenia Z Coachingu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier - streszczenie
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010
  Grant zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Działalność portali internetowych
 • Wychowanie przedszkolne
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Tarnów oraz bartoszycki
  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna \"FENIKS\", PZL \"Warszawa - Okęcie\" S.A., Auto Service J&G, \"DIANA\" Telewizja Kablowa J. Seidler, M. Betleja, W. Wołcz Sp. j., Lubuska Telewizja Przewodowa \"LUB-SAT\" sp. z o.o., \"PSP POLSKA\" , AWACOM , Freshmail Danuta Fuksa, J. Witkowski, P. Witkowki P.H. Lodimex Sp. J. , Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna, SI-Consulting S.A., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Firma Produkcyjno-Handlowa Kano Mirosław Ośko, Zbigniew Tupaj, \"NORCO POLSKA\" , Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w końskich Spółka z o.o.
  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.