Audyt projektu, informacja wstępna

W związku z raportowaniem programu nr PHG/32 1 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Funduszu Wyrównawczego
Plan debata w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:
 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 - 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Szkolenia Z Coachingu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 - pilotaż
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • \"
  Projekt zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Szkoły podstawowe
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zgorzelecki oraz rawicki
  Upoważnieni beneficjenci to: \"URODA\" S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe \"PEKUM\" Sp. z o.o., Zakłady Piwowarskie GŁUBCZYCE S.A., Krzysztof Gwiaździński PPUH \"StaRR\", Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Kablowej \"Zachód\" w Szczecinku, PETROTEL Sp. z o.o. , Aviator - Technologie Lotnicze Sp. z o.o., DESLAY , INTERIA.PL S.A., mTP Met-Plast , Techbaza.pl Spz o.o., Warżała i Mac System Spółka Jawna, JADWIGA INSTYTUT KOSMETYCZNO-MEDYCZNY LABORATORIUM BIOODNOWY S.C. VIOLETTA TRACZYK, AGATA SOPUCH, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Karczewie, Starglass Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LTD
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.