Seminarium podsumowujące, zapowiedź

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr SGIJ/65 2 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Luksemburskiego Programu Wyrównawczego
Harmonogram debata podczas panelu przewiduje poniższe grupy panelowe:
 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009\"
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II badanie
 • Pomiar skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Szkolenia Dla Trenerów Wewnętrznych
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS - raport końcowy
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007
  Program będzie omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opolski oraz m. Suwałki
  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Fangcun Longxi Metal Products Factory, Zakład Produkcji Mrożonek i Usług Chłodniczych \"IGLOOFRUIT\" Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o., PIEKARNIA -CUKIERNIA Fryderyk Skarżyński, Polska Telewizja Kablowa Kraków S.A. , Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie , AERO VENTURE , FACTORY POLSKA , KAIZEN Jerzy Łodziński, P.P.H.B. WOJSIAT Dariusz Antoni Wojsiat, Surfland Systemy Komputerowe SA , Wrocławski Park Technologiczny S.A., Biuro Rachunkowe UNIMEX Liszka Wojciech, CELLPAK Zdzisław Koziatek, Magdalena Mejer Nowakowska, Klaudiusz Sobieski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MS STEEL S.C.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.