Konferencja programowa, zapowiedź

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr HTN/38 3 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Wyrównawczego
Plan dyskusja podczas seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:
 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Analiza jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Beskidach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” - II raport roczny
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym
  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: górowski oraz tarnogórski
  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Metali Lekkich \"Kęty\" S.A. (Grupa KĘTY S.A.), Zakłady Radiowe ELTRA S.A. , Zakłady Przemysłu Taboru Kolejowego \"NOWY SĄCZ\" S.A., MJM Firma sprzątająca, Telewizja Kablowa Stanisław Edward Pawłowski, \"PRESSING \", Bio-Test , Ecostandard Jacek Korzeniewski, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Optidata , Procom System , YAVA - Iwona Smoleń , FERRO , MINE MASTER , \"CHEM-LINE\"
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.