Warsztat unijny, powiadomienie dla uczestników

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr TGN/36 4 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Programu Edukacyjnego
Porządek debata w czasie panelu obejmuje następujące grupy panelowe:
 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego \"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013\"
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Audyt jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Imprezy Integracyjne
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym
  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wielicki oraz warszawski zachodni
  Upoważnieni beneficjenci to: Jaroslaw Ziebowicz Firma Handlowo - Uslugowa \"OWI\", Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A., TABOR SZYNOWY \"OPOLE\" S.A. (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego \"OPOLE\" S.A.), Bydgoska Telewizja Kablowa \"GAWEX\" S.C. , P.P.H.U. KAM Krzysztof Kowalewski, Spółdzielnia Mieszkaniowa \"GJ-L\" , BIURO STYL , Firma Handlowo Usługowo Podukcyjna M-3 Iwona Pacura, Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa s.c. I.Węgrzyn M.Jarosz, P.H.P.U. \"Aronet\" Andrzej Olszewski, PLANUJ PRACE.PL A. I P. GADEK SPÓŁKA JAWNA, Tire Service Robert Białowicz , lifenture.com Łukasz Królicki, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOMADENT\", TOMAR Wioletta Krakówka
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.