Konferencja programowa, powiadomienie , subwencja

W związku z rozliczeniem projektu nr RFO/71 7 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania środków z Amerykańskiego Programu Infrastrukturalnego
Plan dyskusja w czasie warsztatu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Wykłady Z Coachingu
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • \"
  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chełmiński oraz garwoliński
  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne \"MIĘSTAR\" S.A., \"FURNEL\" S.A., Quasar Electronics, \" Skup i Sprzedaż Ryb, \"STANSAT\" mgr inż. Stanisław Grzesik, Przedsiębiorstwo \"TOMKÓW\" , Big Blue Studio Projektowe Sp. z o.o. , DZT TYMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Grzegorz Latawiec Usługi Finansowe, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, SMF POLAND Spółka z o.o., TEKMEX Spółka z o.o , Arpo Dariusz Kmiciewicz, Polski Serwis Floty Sp. z o.o., Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „Wiepol” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.