Konferencja programowa, zapowiedź , dotacja unijna

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr NSG/79 2 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Programu Pomocowego
Harmonogram debata w czasie seminarium obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Pomiar sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Interpersonalne Warsztaty Z Obsługi Klienta
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • \"Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja tematyczna \"Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL\"
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • \"
  Projekt zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność fotograficzna
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: skierniewicki oraz zwoleński
  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. (ZREW S.A.), \"PEESTE\" Sp.z o.o., KAMPOLEONE SA (d. Buma Properties S.A.), Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów Nowa Huta w Krakowie, Telewizja Kablowa ASTER-CITY S.A. , Usługi Elektroniczne Jan Stenka , Camino , Fotka.pl Sp. z o.o., Instytut Badawczy Dróg i Mostów, P.P.H.U. \"Frost\", \"Astra Vernici Polska\" Paweł Maj, Sky Wizards Krzysztof Maj, WILD 60`s Sp. zo.o., FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles - Robert Andre, \"Techpol\"Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.