Audyt projektu, informacja wstępna

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr XIJY/58 6 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Amerykańskiego Trustu Spójności
Program debata podczas panelu przewiduje poniższe zespoły robocze:
 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 - 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Analiza sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Zamknięte Kursy
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • na lata 2007-2013\"
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht\"
  Program będzie omówiony pod kątem skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja gier i zabawek
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Pozostała działalność związana ze sportem
  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: trzebnicki oraz łańcucki
  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Astergem Jewellery Co. Ltd., Krakowska Fabryka Kabli S.A., KAMPOLEONE SA (d. Buma Properties S.A.), Zakład Usług Komunalnych \"BŁYSK\" Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa , \"GPS CONTROL\" , ASP Poland Sp. z o. o., FOSFAN , GRAFMAJ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Czesław Majorek, LIW Care Technology Sp. z o.o., PL SYSTEMS SOBOCIŃSKI ZIOŁKOWSKI SP.J., Zakład produkcyjny wyrób mebli i trumien Roman Stencel, ELPIGAZ Sp. z o.o., Polska Organizacja Turystyczna, PHU BUDMON Monika Maciak
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.