Seminarium podsumowujące, powiadomienie

W związku z zamknieciem projektu nr FUW/89 7 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego
Plan dyskusja w czasie spotkania zawiera następujące zespoły robocze:
 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego \"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013\"
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Analiza sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Zamknięte Kursy Z Zarządzania Projektami
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Priorytecie I - projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007
  Projekt będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lwówecki oraz makowski
  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna \"BŁYSK\", PIRCh Naftobudowa Holding S.A., Dystrybucja Gazu \"Propan-Butan\" s.c. K.Chojnowski, A.Chudek, SOLO S.C. Lidia Nawrocka, Tadeusz Nawrocki, Spółdzielnia Mieszkaniowa , Zakład Instalacji Anten Jerzy Niski, bs4 business solutions sp. z o.o., Firma Usługowa BEATA Beata Warżała, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana , OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o. , PAWBOL , WIMED Oznakowania dróg , ITODO Sp. z o.o., M4B S.A., Nu Flow Polska Sp. z o.o.
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.