Konferencja programowa, zaproszenie

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr AAX/17 1 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Trustu Infrastrukturalnego
Plan dyskusja w czasie seminarium przewiduje następujące zespoły robocze:
 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • \"Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Pomiar jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Konferencje Coachingowe
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • \"Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce
  Grant zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Produkcja broni i amunicji
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Opieka dzienna nad dziećmi
  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kutnowski oraz m. Koszalin
  Upoważnieni beneficjenci to: Browary \"Warka\" Sp. z o.o., Cementownia CHELM S.A. , ERG Kłobuck S.A., \"TRUD\" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Paweł Karnowski , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kleosinie , ADSEEK , COMPOL II , Koksztys , Nitrotest sp.z o.o., SMT SOFTWARE , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, EXFOLMO Wielobranżowy Zakład Wytwórczo Handlowy Maria Olesińska, Wyceny i Ekspertyzy sp. z o.o., SATOR Grzegorz Skowroński
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.