Audyt projektu, informacja

W związku z podsumowaniem programu nr ELH/48 2 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Funduszu Infrastrukturalnego
Agenda debata w czasie panelu przewiduje następujące grupy panelowe:
 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Efekty w zakresie innowacyjności - badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Pomiar jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Szkolenia Menedżerskie
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro
  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Produkcja gazów technicznych
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Działalność związków zawodowych
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bydgoski oraz kozienicki
  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne \"POLMEAT\" Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa \"Śrem\" S.A. , Lafarge Żwirownia Sępólno S.A., Ultraviol sp.j. Pietras,Purgał,Wójcik, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , MASTER Sp. z o.o. , Apeiron Synthesis Sp. z o.o., FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA \"3B\" SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ BARSZNICA, DARIUSZ BARSZNICA, PIOTR BARSZNICA, ITDOTUM Łukasz Kamiński, MGGP AERO , Robert Majkut Design (RMD), Zeszuta Sp. z o. o., Artystyczna Pracownia Modniarska PORTHOS Manufaktura Kapeluszy Sp. z o.o., PROFILL Kostrzewa Kalbarczyk Spółka Jawna, Sergiusz Nowak, Paweł Polakowski prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą \"Studio Reklamy Avatar s.c.\"
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.