Audyt projektu, formalna zapowiedź

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr AMY/91 5 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego
Porządek debata podczas spotkania obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:
 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Spotkania Integracyjne
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • \"
  Projekt zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie książek
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: parczewski oraz olecki
  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kuchni \"WRONKI\" Sp. z o.o., PHILIP MORRIS POLSKA S.A. , Auto Service J&G, Zakład usług remontowo budowlanych, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego , SPRAY S.A. , AIRON INVESTMENT Anna Niemczewska, ERGO sp. z o.o., Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Maciej Rakoczy, R24 , ULTRATECH , Ardea Arte, Edyta Kruhlik, TOP-MEDICAL Sp. z o.o., Roboty Ziemne Firma Usługowa \"KRET\", Biziewski Ryszard
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.