Warsztat unijny, formalna zapowiedź

W związku z finalizacją działania funduszowego nr GIJC/37 4 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego
Plan debata podczas warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:
 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • \"Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN
  Program będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Gorzów Wielkopolski oraz chodzieski
  Upoważnieni beneficjenci to: FIRMA USLUGOWA \"DOM - BUD\", Kopalnie Bazaltu \"Sulików\" Sp. z o.o., Zakład Urządzeń Technicznych Sp. z o.o., \"Monika Drost „Design”, Stowarzyszenie Miłośników TV-SAT CHOJNY II , PLAY 5 S.A. , Biuro Doradztwa Gospodarczego ACME , Fojud , JASKULSKI RYSZARD AROMATY; PHU JAR, MOTO-PROFIL , PPH WObit Witold Ober, Wojnarowscy , LEGBUD GARGULA Józef Garguła, WIEJAK sp. z o.o., Chromapress
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.