Seminarium podsumowujące, zapowiedź , pomoc pieniężna

W związku z rozliczeniem projektu nr BIJX/14 8 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Środkowoeuropejskiego Programu Wyrównawczego
Plan debata podczas seminarium obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 - 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Analiza efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Firmowe Szkolenia Dla Przedstawicieli
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Raport roczny z \"Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006\" przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • \"
  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja tapet
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Fundusze emerytalne
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brzeziński oraz m. Ruda Śląska
  Upoważnieni beneficjenci to: Koszalińskie Zakłady Piwowarskie \"BROK\" S.A., CEMENTOWNIA WARSZAWA Sp. z o.o., Auto-MiK Żurek Sp.J., P.H.U. Dental-Med Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. , \"MGF Innowacje\" , ARMADEO.PL Sp. z o.o., Contenta Consulting, Sylwia Tałach, KLIMA NORD , MK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO - OCHRONNYCH SUPO - CERBER , TSNET , LEGBUD GARGULA Józef Garguła, TENEX Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Techniczne TUCHOLSKI - Tomasz Tucholski
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.