Konferencja programowa, zapowiedź , Środki Unijne

W związku z raportowaniem projektu nr SOH/54 3 6 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego
Porządek dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • \"Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Pomiar jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Biznesowe Gry Menedżerskie
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013
  Grant zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Pogrzeby i działalność pokrewna
  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: pajęczański oraz przysuski
  Upoważnieni beneficjenci to: Michal Antosz FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA ROBOTY BUDOWLANO-WYKOńCZENIOWE I BRUKARSTWO, \"HERBAPOL - GDAŃSK\" Sp. z o.o., IZOLACJA-JAROCIN S.A., Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych S.A. , \"DANCO\" , Usługi Elektroniczne Jan Stenka , BRESCH + Ewa Gąsiorek, FENIKS , GENPLAST , MELLE , SEMPER PPH Jerzy Semeniuk, Training Media Group Alicja Staniszewska, EMI Cosmetics Sp. z o.o., TMP S.C. M.IDASZAK, T.STOCHNIAŁEK, \"CHEM-LINE\"
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.