Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr DFR/96 4 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego
Program debata w czasie spotkania przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) - system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Weryfikacja jakości implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Warsztaty Z Obsługi Klienta
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) - analiza statystyczna
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro
  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: strzelecko-drezdenecki oraz obornicki
  Upoważnieni beneficjenci to: \"PRÓCHNIK\" S.A., Grupa Inwestycyjna OPOLE S.A. (Centrala Nasienna Handel-Usługi S.A.), Auto skup Złomowanie pojazdów, Dla Zdrowia Jacek Depta, Ośrodek Kultury , EAST & WEST Import-Export Paweł Karnowski, Brugmann Polska Sp. z o.o., Elhurt sp. z o.o., Hybryd Sp. z o.o., NVISION.pl Sp. z o.o., SONO Oleś Marek, Voyager.com Sp. z o.o. , FILD.NET Sp. z o.o., „Olewnik Serwis” Lech Mikołajewski, \"CHEM-LINE\"
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.